İş Sözleşmesinde Fazla Mesai Ücretinin Ücrete Dahil Olması

DİLEKÇELER AŞAMASINDA DELİL BİLDİRMEYENE YENİ SÜRE VERİLEMEZ.
19 Eylül 2020
Komşu İşyeri Çalışanları Tanık Olabilir Mi?
21 Eylül 2020

İş Sözleşmesinde Fazla Mesai Ücretinin Ücrete Dahil Olması

Taraflarca imzalı iş sözleşmesinde yıllık 270 saatlik fazla mesai ücretinin davacının ücretine dahil olduğu yönünde düzenleme mevcut olup fazla mesai ücret hesabında bu düzenlemenin dikkate alınması gerekir.

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E.

2016/4522 K. 2019/14897 T. 3.7.2019

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A-) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davacının, davalı işyerinde 08/09/2008 – 10/02/2014 tarihleri arasında çalıştığını, iş sözleşmesini evlilik nedeniyle feshettiğini, fesihten sonra taraflar arasında protokol düzenlendiğini, protokolde sadece kıdem tazminatından bahsedildiğini, diğer alacaklarından bahsedilmediğini, kıdem tazminatının dört eşit taksitte ödeneceğinin belirlendiğini, davacının davalı işyerinde sabah 08:00 akşam 18:00 saatleri arasında çalıştığını, Cumartesi günleri saat 08:00’da çalışmasına başlayıp saat 14:00’e kadar çalışmasına devam ettiğini, ayrıca 15 günde bir Cumartesi günleri saat 08:00’den akşam 18:00’a kadar çalıştığını, ayda bir de Pazar günleri sabah 08:00 akşam 18:00 olarak mesai yaptığını, son 10 günlük maaş alacağını da alamadığını iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. B-) Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, zamanaşımı itirazında bulunduklarını, fazla çalışmaların bordrolara yansıtılıp ödendiğini, davacının 11/02/2014 tarihli fesih ve ibra protokolünde başka alacağı kalmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir. C-) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. D-) Temyiz: Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. E-) Gerekçe: 1-)Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2-) Davacı fazla mesai ücreti talep etmiş, mahkemece davacının fazla mesai yaptığı ve karşılığının davalı tarafından ödenmediği gerekçesi ile davacının talebi hüküm altına alınmıştır. Dosya arasında bulunan, taraflarca imzalı iş sözleşmesinde yıllık 270 saatlik fazla mesai ücretinin davacının ücretine dahil olduğu yönünde düzenleme mevcut olup fazla mesai ücret hesabında bu düzenlemenin dikkate alınıp, haftalık fazla mesaiden 5,2 saat indirilerek sonuca gidilmelidir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03/07/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir